top of page

Algemene voorwaarden voor coaching/hypnotherapie/accesbars/workshops/online cursussen

Bij boeking/inschrijving van een workshop en bij de start van een coach/hypnotherapietraject geeft de cliënt uitdrukkelijk aan dat hij/zij akkoord is met de algemene en specifieke voorwaarden. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

 1. Alle coach/hypnotherapietrajecten /accesbarssessies/workshops / online cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit en het welzijn te bevorderen van het cliënteel. Ons aanbod is niet bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen.

 2. De ethische code van de International Coaching Federation worden strikt gevolgd. 

 3. De cursist/cliënt verzekert ReachingOut ervan dat hij/zij niet in behandeling was/is voor een psychische of mentale aandoening, niet in therapie was/is of indien de cliënt wel in behandeling zou zijn geweest of nog steeds is, dat deze van de behandelende arts of verantwoordelijke, de toelating heeft gekregen om zich te laten coachen/trainen. Zonder deze toelating kan deelname aan bepaalde workshops of trajecten geweigerd worden.

 4. Bij betalingsspreiding van het cursusgeld verbindt de klant zich ertoe om binnen de vooropgestelde termijnen het openstaand bedrag te betalen. Indien de betaling niet gebeurd binnen de vooropgestelde termijn, wordt de inschrijving automatisch geannuleerd binnen 14 dagen na het verstrijken van de voorziene betalingsdatum. De klant krijgt het inschrijvingsgeld teruggestort mits afhouding van het  betaalde voorschot en een annulatievergoeding.

 5. Bij annulatie door de cursist wordt het voorschot ingehouden als annulatieonkost. Restitutie wordt niet gedaan.

 6. Bij annulatie van minder dan 6 weken blijft het volledige cursusgeld verschuldigd, doch dit cursusgeld verminderd met het voorschot, kan alsnog gebruikt worden voor het starten van een workshop/online cursus/traject op latere datum met een geldigheid van max. 2 jaar.

 7. Er wordt geen aanpassing van het cursusbedrag toegestaan voor niet deelgenomen trainingsdagen.

 8. Indien de cliënt beslist om de cursus/workshop stop te zetten na aanvangsdatum of voortijdig te beëindigen blijft steeds het volledige tarief verschuldigd - Restitutie wordt niet gedaan.

 9. De cliënt is er zich van bewust dat cursussen en workshops mogelijks kunnen verplaatst worden naar een andere datum omwille van diverse omstandigheden t.t.z. facilitaire en logistieke omstandigheden, te weinig inschrijvingen of door overmacht. ReachingOut zal in dit geval steeds een gepaste compensatieregeling treffen voor de cursist. De cursist/cliënt kan bovendien kiezen om deze workshop/cursus op de voorgestelde nieuwe datum of een andere editie naar keuze van dezelfde workshop/ cursus binnen een periode van 2 jaar aan te vangen. Restitutie van betaalde voorschotten wordt niet gedaan.

 10. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of coach/hypnotherapie/accesbarssessie.

 11. Onze  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

 12. De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes.

 13. Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere coach/hypnotherapie/accesbarssessie, workshop. Bij ernstige gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat hij/zij de toestemming heeft van zijn/haar arts of therapeut om aan actitiveiten van ReachingOut deel te nemen. 

 14. Deelname aan workshops, online cursussen, coaching e.d. is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

 15. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.

 16. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

 17. Indien de betaling niet volledig contant gebeurt, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 2,5 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.

 18. Bovendien, na ingebrekestelling zal de klant als forfaitaire schadevergoeding, voor schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen met een minimum van 125,00€ behoudens de aanmanings-, gerechts- en bedingskosten die apart aangerekend zullen worden.

 19. Ingeval van betwisting en eveneens ingeval van niet-betaling van de facturen is enkel het Belgische recht van toepassing en zal het geschil behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Kapellen en Antwerpen.

Disclaimer

De inhoud van de website van ReachingOut, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ReachingOut of rechthoudende derden. De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij doen ons best om alle mogelijke inspanningen te leveren om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Cliënten dienen ten allen tijden hun eigen huisarts te raadplegen als er zich problemen voordoen met hun gezondheid.

bottom of page